Garbės susitarimas

Terapijos slaptumas
Užtikrinu psichoterapinių veiksmų slaptumą. Informacija apie tokius veiksmus yra profesinė paslaptis. Ji apima viską, ką sužinau, vykdydamas savo funkcijas: negaliu atskleisti kliento lankymosi pas mane fakto ir su tuo susijusių aplinkybių, informacijos, gautos pokalbių ar susirašinėjimo metu, kliento asmens duomenų ir pan.
Profesinės paslapties principas yra ir mano nepriklausomumo, objektyvumo garantija. Taigi, saugau profesinę paslaptį ir be kliento valios jos neatskleidžiu tretiesiems asmenims. Konfidencialią informaciją galiu atskleisti tik tuomet, jeigu akivaizdžiai gresia rimtas pavojus visuomenei, kliento ar kitų asmenų sveikatai arba gyvybei, ir nepažeidus konfidencialumo neįmanoma išvengti žalos ir tuomet, kai konfidencialią informaciją atskleisti įpareigoja LR įstatymai ir kiti teisės aktai.
Informavimas
Pradėdamas profesinį bendravimą, informuoju klientą apie planuojamą profesinę veiklą ir aptariu su juo konkrečius profesinius veiksmus, jų tikslus bei pobūdį, abipuses atsakomybes, galimą naudą ir žalą, pasirinkimo teisę paslaugos atsisakyti ar bet kuriuo metu paslaugą nutraukti. Šiuo būdu patenkinu informuoto sutikimo reikalavimus: klientas gauna reikalingą informaciją, kurios pagrindu gali nuspręsti, sutikti ar nesutikti su numatoma vykdyti mano profesine veikla.
Profesinę veiklą pradedu vykdyti tik gavęs kliento informuotą sutikimą žodžiu arba raštu. Gerbdamas kliento teises ir orumą, renku tik tą informaciją, kuri susijusi su tikslu, dėl kurio buvo gautas informuotas sutikimas, ir ją panaudoju tik tuo tikslu, kurio siekiant ji buvo rinkta.
Taisyklės
Pagarba terapeuto bei kitų klientų laikui, planams, asmenybei.
Jei Klientas į konsultaciją vėluoja/vėluos, reikia pranešti apie tai ne vėliau kaip likus 1 valandai iki konsultacijos sms žinute. Kliento pavėlavimo atveju konsultacijos trukmė mažėja ir pasibaigia nustatytu laiku. Imamas įprastas vienos konsultacijos mokestis.
Jei Klientas dėl tam tikrų aplinkybių negali atvykti, jis privalo perspėti dėl savo neatvykimo ne vėliau kaip likus 1 dienai iki numatyto konsultacijos laiko.
Jei dėl neatvykimo perspėjama vėliau nei prieš 1 dieną, už dėl Kliento neįvykusią konsultaciją imamas įprastas 100 % vienos konsultacijos mokestis (kaip už įvykusią konsultaciją).
Pagarba Kliento laikui, planams, asmenybei.
Jeigu terapeutas vėluoja į konsultaciją, jis praneša apie tai Klientui ne vėliau kaip likus 1 valandai iki konsultacijos.
Jeigu terapeutas dėl tam tikrų aplinkybių negali atvykti į paskirtą konsultaciją, jis privalo perspėti Klientą apie savo neatvykimą ne vėliau kaip likus 1 dienai iki numatyto konsultacijos laiko.
Jeigu perspėju Klientą vėliau nei prieš 1 dieną, tuomet už kitą numatytą konsultaciją iš Kliento nėra imamas mokestis.